Naša činnosť

1.) Hlavným cieľmi a činnosťami ŠSK sú:

  • podpora a rozvoj športovej streľby v regióne,
  • organizovanie súťaží v športovej streľbe a podporných podujatí,
  • podpora a príprava držiteľov zbrojného preukazu a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu v oblasti právneho povedomia a odborných znalostí,
  • osvetová, vzdelávacia a preventívna činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany života, zdravia a majetku.

2.) ŠSK vytvára podmienky pre realizáciu športovej streľby a pre tieto účely zabezpečuje potrebné organizačno-technické zabezpečenie, ŠSK v rámci svojej činnosti zabezpečuje tiež podporu mladých talentov.

3.) ŠSK v súlade so svojim poslaním a cieľmi organizuje súťaže, tréningy, školenia, prednášky, výstavy a ďalšie podujatia súvisiace s jeho poslaním a zabezpečuje ich propagáciu, podieľa sa na organizovaní podujatí organizovaných inými subjektami.

4.) ŠSK v rámci svojej činnosti vydáva informačné a propagačné materiály (letáky a iné publikácie) a zabezpečuje iné spôsoby informovania a prezentácie svojej činnosti a cieľov.

5.) ŠSK pri realizácii svojich cieľov môže spolupracovať s mestami a obcami, orgánmi štátnej správy, občianskymi združeniami a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami.

6.) ŠSK pri realizácii svojich cieľov môže získavať finančné prostriedky z európskych fondov a iných finančných mechanizmov, grantových programov a dotácií a využívať ďalšie externé zdroje financovania, za týmto účelom pripravuje a podáva príslušné žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov a vykonáva s tým súvisiace činnosti.